Aktualności

2018-09-07

SPP uczestnikiem konsultacji z Ministrem Środowiska

6 września 2018 r. w Warszawiee odbyło się spotkanie konsultacyjne interesariuszy z H. Kowalczykiem -  Ministrem Środowiska, dotyczące projektu rozporządzenia wykonawczego MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń, które podmioty będą zobowiązane ustanowić jeszcze przed rozpoczęciem działalności związanej z magazynowaniem odpadów prowadzonym w ramach zbierania lub przetwarzania odpadów. Uczestnikami spotkania, którzy zgłaszali uwagi oraz postulaty wprowadzenia zmian w przedmiotowym projekcie regulacji byli przedstawiciele organizacji branżowych i podmiotów, które zostaną objęte obowiązkami i wymaganiami projektowanych regulacji. Nasze Stowarzyszenie reprezentował J. Turski (dyr. gen. SPP) i M. Zandecki (Stora Enso Poland S.A.). Podczas debaty przedstawiciele SPP zwrócili uwagę, że zaproponowane przez Legislatora podejście jest obciążone poważnymi wadami metodologicznymi. Proponowane przez MŚ cechuje podejście dyskryminujące tych przedsiębiorców, którzy do tej pory zainwestowali ogromne środki finansowe w rozwój instalacji do produkcji mas celulozowych oraz papieru i tektury, a także w przygotowanie niezbędnej infrastruktury celem zabezpieczenia funkcjonowania systemu odzysku i recyklingu w sposób zgodny z wszystkimi obowiązującymi wymogami ochrony środowiska. Zdaniem naszej branży, propozycja „równego” obciążenia podmiotów w zakresie wysokości zabezpieczenia roszczeń, bez zróżnicowania stawek bazowych w zależności od faktycznego sposobu magazynowania i zabezpieczenia miejsc magazynowania odpadów – jest pozbawiona logicznego uzasadnienia, ponieważ nie uwzględnia analizy rzeczywistego ryzyka wystąpienia sytuacji, kiedy zachodzić może konieczność wykonania zastępczego wykonania obowiązków (art. 48 ustawy o odpadach). W oparciu o powyższe przesłanki. Dyr. gen. SPP, zaapelował do Ministra o zweryfikowanie algorytmu dla określenia wys. stawek bazowych zabezpieczenia roszczeń adekwatnie do różnej skali zadań jakie mogą być związane z wykonaniem zastępczym   obowiązków wynikających z ustawy dla różnych kategorii odpadów. Przedstawiciele SPP przypomnieli Ministrowi, że w przypadku operatorów branży papierniczej - w praktyce - nie zdarzyło się ani razu, ażeby organ upoważniony do wydania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów musiał je cofnąć ze względu na uwarunkowania wynikające z przepisów ustawowych. W tej sytuacji, gdyby MŚ pozostawiło bez zmiany sposób obliczenia wys. stawki zabezpieczenia roszczeń (tzn. podejście oparte wyłącznie na  właściwości odpadów),operatorzy instalacji sektora celulozowo-papierniczego musieliby ustanowić zabezpieczenie finansowe w wys. sięgającej grubo ponad 100 mln. zł.


Zobacz pozostałe wpisy