Aktualności

2019-01-23

Przemysł o ustawie odpadowej w mediach

23 stycznia 2019 r. na łamach ogólnopolskiego dziennika specjalistycznego, dedykowanego biznesowi, gospodarce i giełdzie (Puls Biznesu), opublikowano obszernej treści artykuł zatytułowany "Przemysł zapłaci za śmieci", który przedstawia oceny i opinie niektórych organizacji branżowych przemysłu energochłonnego na temat znowelizowanej ustawy o odpadach. Chociaż większość przepisów ww. ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. weszła w życie we wrześniu ub. roku, to niektóre z nich wymagające zapisów technicznych o charakterze wykonawczym - do dzisiaj nie zostały wydane przez właściwy organ administracji rządowej, co istotnie ogranicza możliwości ich terminowego wdrożenia na gruncie praktyki. Sytuacja ta szczególnie niepokoi przedsiębiorców przetwarzających odpady pochodzące z własnej działalności produkcyjnej, posiadaczy odpadów niepalnych. Wprowadzenie obowiązku o charakterze powszechnym w zakresie prowadzenia monitoringu wizyjnego (kreującego narzędzie kontroli dostępne krajowym strukturom instytucji WIOŚ w czasie rzeczywistym), obejmującego tereny wszystkich miejsc magazynowych i składowiska w Polsce - zdaniem zdecydowanej większości przedsiębiorców spowoduje znacząco nieuzasadniony wzrost kosztów operacyjnych realizowanej działalności gospodarczej po stronie uczciwych firm, zarówno małych, średnich jak i dużych. W opinii operatorów instalacji przemysłu energochłonnego, zamiast nakładać nowe obowiązki na firmy funkcjonujące dzisiaj w sposób transparentny i zgodnie z unijnymi wymogami i standardami w zakresie wymagań branżowych oraz z najlepszymi dostępnymi technikami na poprawę bhp, o wiele korzystniej byłoby przeznaczyć środki finansowe na inne konkretne działania wspierające ochronę środowiska czy realne wprowadzanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. w obszary gdzie nakłady inwestycyjne rokują znacznie większe efekty dla środowiska. Ze zrozumiałych względów zachowanie bezpieczeństwa publicznego, w tym ograniczenie zjawiska celowo wzniecanych pożarów wymaga pilnego podjęcia odpowiednich działań w ramach państwowego systemu nadzoru i kontroli. Lecz legislator przede wszystkim powinien skierować ostrze nowego porządku prawnego w te firmy, które świadome realizują działania niezgodne z dotychczas obowiązującymi zasadami prawa tzn. praktykujące działania o znamionach patologi, najczęściej lokujące się w przestrzeni tzw. szarej strefy gospodarki. W opinii przedstawicieli Forum Odbiorców Przemysłowych Energii Elektrycznej i Gazu, działającego przy Izbie Energetyki Przemysłowej, z obowiązku wprowadzenia wizyjnego monitoringu miejsc magazynowych i składowisk powinni być wyłączeni wytwórcy odpadów, którzy magazynują i przetwarzają odpady powstające na miejscu pochodzące z własnej działalności, a także posiadacze odpadów niepalnych.  


Zobacz pozostałe wpisy