Aktualności

2019-06-07

SPP aktywnym uczestnikiem posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego

6 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego, którego organizatorami byli przedstawiciele kierownictwa dwóch kluczowych resortów: Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Środowiska. Zasadniczym celem przeprowadzonego spotkania było rozpatrzenie dwóch zagadnień tj. możliwości modyfikacji systemu sprzedaży drewna na 2020 r. oraz nowelizacji przepisów ustawy o odpadach. Przebiegowi debaty przewodniczyła M. Golińska - sekretarz stanu MŚ, której towarzyszyli m.in. J.F. Staniłko - dyr. Dept. Innowacji MPiT, J. Darska - naczelnik Wydz. Strategii i Planowania w Dept. Gospodarki Odpadami MŚ, A. Konieczny - dyr. generalny Lasów Państwowych, A. Ballaun - dyr. Biura Marketingu DGLP.  

Uczestnikami dyskusji byli przedstawiciele wiodących w kraju struktur organizacji branżowych sektora drzewnego, między innymi z prezydentem Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego (M. Kubiak). Wśród obecnych na spotkaniu interesy przemysłu papierniczego reprezentowali: J. Turski (dyr. gen. SPP), A. Samborski (International Paper Kwidzyn).

Podczas spotkania wyjaśniono przesłanki strategicznego podejścia DGLP, które stanowią kluczowe czynniki przy kształtowaniu modelu sprzedaży surowca drzewnego w Polsce. Przedstawiciele DGLP zadeklarowali, że w procesie planowania zasad sprzedaży na kolejny rok, uwzględniona zostanie część postulatów zgłaszanych przez klientów LP, a także wzięte będą pod uwagę zdobyte doświadczenia z okresu dotychczasowego. Zwrócono uwagę na istnienie naturalnego zróżnicowania interesów pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców drewna, co może być źródłem specyficznych problemów w praktycznej realizacji oczekiwań po stronie określonych przedsiębiorców.

W zakresie gospodarowania odpadami, syntetycznie omówiono najnowsze propozycje MŚ dotyczące m.in.   wyłączenia biomasy spod przepisów Ustawy o odpadach. Konkluzja przekazana uczestnikom posiedzenia Zespołu  jednoznacznie mówi, że: "materiały spełniające definicję biomasy, którymi mogą być trociny, zrzyny i zrębki czystego drewna zagospodarowane w powyżej opisany sposób, zostały spod przepisów ustawy o odpadach i nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia jako produkty uboczne na podstawie art. 11 tejże ustawy". (zwolnienie z obowiązku uzyskiwania decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny).

 

   

Zobacz pozostałe wpisy