Aktualności

2019-10-17

Posiedzenie nowo powołanej Rady Muzeum Papiernictwa

17 października 2019 r. w siedzibie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju odbyło się coroczne posiedzenie Rady Muzeum, które zainaugurowało prace nowego składu Rady Programowej. Na podstawie uchwały nr. 1116/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego, z dnia 2.09. br., wśród powołanych członków Rady Muzeum Papiernictwa znaleźli się dwaj przedstawiciele naszego Stowarzyszenia: Maciej Kunda (Mondi Świecie - Prezes SPP) i Janusz Turski (Dyr. Gen. SPP). Otwarcie formalnej części posiedzenia Rady poprzedzone było zorganizowaniem krótkiej konferencji prasowej, której gospodarzem była dyrekcja Muzeum Papiernictwa. Wydarzenie to związane było z potrzebą podania do publicznej wiadomości niesłychanie pomyślnej informacji, dotyczącej zgłoszenia  młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju jako kandydata Rzeczypospolitej Polskiej do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO - przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie briefingu z mediami regionu dolnośląskiego, Dyrektor Muzeum Papiernictwa - prof. Maciej Szymczyk, przedstawił z satysfakcją historię przebiegu wieloletnich starań lokalnego środowiska społeczno-zawodowego oraz władz samorządu Regionu Dolnośląskiego, realizowanych w atmosferze życzliwej współpracy z władzami Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz cennego wsparcia Ministerstwa Kultury. Ekscytującą okolicznością dla uczestników konferencji z mediami był także fakt, że Wiceminister Kultury i Generalny Konserwator Zabytków - prof. dr hab. Magdalena Gawin dokonała zgłoszenia młyna w Dusznikach Zdr. do wpisania  na tzw. Listę informacyjną UNESCO (Tentative List), właśnie przeddzień realizowanego posiedzenia Rady (16.10.br). Jak wyjaśniono, z inicjatywy dusznickiego Muzeum o wspólny wpis zabiegają równocześnie historyczne papiernie z Czech (Velke Losiny), Niemiec (Homburg) i Francji (Ambert). Dowiadujemy się, że kolejne działania będą zmierzały do przygotowania w okresie do 4 lat wspólnej międzynarodowej nominacji na Listę UNESCO, która obejmować ma najcenniejsze historyczne papiernie z Polski, Czech, Niemiec, Francji, a nie wykluczone także z innych jeszcze krajów w Europie.

Posiedzenie nowo powołanej Rady Programowej rozpoczęło się od wręczenia aktów powołań 12 członkom nowej kadencji (2019-2022), które z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego przekazał wraz z gratulacjami dr. Wojciech Biliński - Dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy. Po odbiorze nominacji przez obecnych członków Rady, przystąpiono do zgłoszenia kandydatów, a następnie dokonano wyboru Prezydium Rady Muzeum. W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania, pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady jej członkowie powierzyli jednomyślnie Maciejowi Kunda (Prezes SPP). Jednocześnie, na wniosek dyrekcji placówki nadane zostały tytuły Honorowych Kustoszów Muzeum Papiernictwa trzem osobom, które dotychczas były aktywnymi członkami Rady (wśród nich H. Derejczyk, przewodniczący minionej kadencji, reprezentujący branżę papierniczą).

Podczas realizacji formalnego porządku posiedzenia,  Rada zaopiniowała sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Papiernictwa w roku 2018, a także przyjęła plan realizacji działań w 2019 r. Ponadto, członkowie Rady zaakceptowali ramowy scenariusz działań Muzeum o charakterze merytorycznym oraz inwestycyjnym, jakie realizowane są w 2019 r. Dyrektor M. Szymczyk zaprezentował wyniki analizy SWOT odnoszące się do bieżącej sytuacji Muzeum, a także projekt ambitnej ścieżki działania Muzeum w zakresie starań o wpisanie na listę UNESCO. Ponadto, dyrektor przypomniał o wniosku Stowarzyszenia Papierników Polskich jaki skierowany został (18.09.br) do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie współprowadzenia dusznickiej placówki przez Resort wraz z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. Uzyskanie pozytywnej decyzji na szczeblu centralnych organów administracji rządowej, niewątpliwie pozwoliłoby Muzeum Papiernictwa na programowanie strategii jego rozwoju i funkcjonowania na kilka następnych dekad.

Posiedzenie Rady zakończono wymianą uwag i opinii, które będą mogły zostać z pożytkiem wykorzystane przez dyrekcję Muzeum w toku działań w perspektywie krótko i średnio-kresowej. W imieniu obecnych, M. Kunda - przew. Rady Programowej Muzeum zadeklarował wsparcie w realizacji ambitnych zamierzeń, które wymagają zmobilizowania zarówno ogromnego potencjału intelektualnego jak i adekwatnego zabezpieczenia finansowego. 


Zobacz pozostałe wpisy