Aktualności

2019-10-29

Seminarium KIG nt. Eko-projektowania z udziałem SPP

29 października 2019 r. w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przeprowadzono Seminarium, którego gospodarzem był K. Kawczyński – przew. Komitetu Ochrony Środowiska. Wiodący temat debaty: „Środowiskowe aspekty projektowania opakowań - eko-projektowanie jako warunek efektywnego systemu recyklingu”. Jednym z wiodących partnerów wspierających organizację wydarzenia było nasze Stowarzyszenie. Wprowadzenia do dyskusji dokonali zaproszeni prelegenci: P. Sosnowski (MŚ) – nt. założeń ogólnych dla funkcjonowania krajowego modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP); J. Bujny (radca prawny) – nt. kluczowych wyzwań po stronie Regulatora na ścieżce do efektywnego wdrożenia ROP w warunkach krajowych; K. Nowakowski (Instytut Badawczy Opakowań / COBRO – nt. systemu oceny opakowań w aspekcie ich przydatności do recyklingu wg. głównych grup materiałowych. Część wystąpień przedstawicieli przemysłu opakowań otworzyła bardzo interesująca prezentacja pani M. Bednarczyk (Stora Enso) – nt. analizy trendów globalnych w opakowaniach z papieru i tektury. W kolejnej prezentacji wyjaśniono uwarunkowania specyficzne dla opakowań pochodzących z przemysłu szklarskiego (P. Kardaś, sekr. gen. Zw. Pracodawców Przemysłu Szklarskiego). W spotkaniu uczestniczył także J. Turski (dyr. gen. SPP). W imieniu prezydium Komitetu Ochrony Środowiska KIG, J. Wodzisławski (Prezes Zarządu Fundacji Recal) poinformował zebranych o planie wydania publikacji pod auspicjami Izby, która dedykowana będzie w szczególności:   takim zagadnieniom jak: rekomendacje z zakresu realizacji ambitnych celów recyklingu dla czterech podstawowych strumieni odpadów, praktyczne aspekty scenariusza wdrożenia zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Rezultaty organizowanych oddolnie debat z udziałem samych interesariuszy, zgłaszane przez nich pomysły dotyczące projektowanych rozwiązań (przedsiębiorcy, organizacje odzysku, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkańców, organizacje pozarządowe), a także opinie płynące od decydentów ze szczebla państwowego – po przeanalizowaniu, mogą być wykorzystane do sformułowania listy konstruktywnych rekomendacji, które sprzyjać powinny budowie spójnego i dobrze funkcjonującego w praktyce modelu odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo sytemu gospodarowania odpadami w Polsce. W konkluzji podsumowującej przebieg debaty, większość uczestników spotkania podzieliła pogląd, że o sukcesie budowanego modelu w naszym kraju w zakresie wdrożenia odpowiedzialnego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, zdecyduje determinacja nie tylko samych legislatorów czy przedsiębiorców wprowadzających opakowania na rynek, lecz świadome i powszechne zaangażowanie wielu grup społecznych. Ogromną rolę odegrają także instytucje związane z sektorem kształcenia i oświaty, sektor nauki i innowacji, a także sektor finansów od którego aktywności w gospodarce rynkowej tak wiele zależy.


Zobacz pozostałe wpisy