Aktualności

2019-12-19

Finisz negocjacji przedsiębiorców z Rządem w sprawie przygotowań do wprowadzenia systemu BDO

18 grudnia 2019 r. reprezentanci licznych organizacji branżowych, których członkami są podmioty funkcjonujące w obszarze gospodarowania odpadami oraz wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami - uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej Komisji Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zaproszenie szerokiej rzeszy strony społecznej do udziału w sejmowej debacie wiązało się z rozpatrywaniem informacji przedłożonej przez Ministra Klimatu z zakresu stanu przygotowania do pełnego wdrożenia funkcjonalnych narzędzi teleinformatycznego systemu bazy danych o odpadach (BDO). Baza danych to  system informatyczny, który zgodnie z przepisami Ustawy o Odpadach z dn. 14.12.2012 r. (z późniejszymi zmianami z dn. 4.07.2019 r) ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku. Integralną częścią kompletnego systemu BDO jest rejestr podmiotów (uruchomiony 24.01.2018 r).a także dwa pozostałe moduły systemu, tj. moduł ewidencji, moduł sprawozdawczości. Przeprowadzona debata poselska była okazją do bezpośredniego wyrażenia ocen i technicznych uwag szczegółowych pod adresem kierownictwa organu administracji rządowej, który obecnie jest odpowiedzialny za skoordynowanie terminowego wdrożenie nowych obowiązków, tzn. Ministerstwo Klimatu.

19 grudnia 2019 r. zrealizowano kolejne posiedzenie w.w Komisji, będące kontynuacją obrad z dnia poprzedniego. W przebiegu debat poselskich w obu dniach wśród przedstawicieli strony społecznej był reprezentant naszego Stowarzyszenia (J. Turski, dyr. gen. SPP). W drugim dniu, Posłowie rozpatrzyli nowo zgłoszoną inicjatywę legislacyjną, tj. wniosek mniejszości parlamentarnej dotyczący projektu zmiany w dotychczasowych zapisach ustawy o odpadach. W treści tegoż wniosku postulowano odłożenie terminu wejścia w życie obowiązku dla BDO o dodatkowe 12 m-cy, tj. do 1.01.2021 r. Jakkolwiek propozycja tak daleko idąca została w głosowaniu odrzucona, to w rezultacie rozpatrywania skomplikowanych  uwarunkowań wdrażanego porządku prawnego - Posłowie reprezentujący ugrupowanie większości parlamentarnej zadeklarowali  przygotowanie własnego projektu, który stworzy realnie możliwość równoległego funkcjonowania systemu papierowego i elektronicznego, w okresie I półrocza 2020 r.  
Dzięki temu, do końca czerwca przyszłego roku stworzona zostanie dodatkowa szansa zarówno dla przedsiębiorców i organizatora systemu BDO, która sprzyjać będzie gruntownemu przetestowaniu nowego systemu w warunkach praktyki. Co istotne, doskonalenie testowanego rozwiązania odbędzie się bez zagrożenia dla podmiotów objętych przepisami  skutkami zastosowania sankcji finansowych lub administracyjnych, w efekcie ewentualnego niedopełnienia obowiązków w zakresie rejestracji - ewidencji - sprawozdawczości.
Deklaracja wypracowania kompromisowego rozstrzygnięcia legislacyjnego na forum prac w Sejmie RP oraz przy życzliwej aprobacie rządowych decydentów, zdecydowanie poprawiło atmosferę w środowisku, które reprezentuje wiele sektorów i kilkaset tysięcy różnej wielkości podmiotów gospodarki odpadami w Polsce.


Zobacz pozostałe wpisy