Aktualności

2020-01-07

W Sejmie na posiedzeniu Komisji Środowiska o wydłużeniu terminu wejścia w życie systemu BDO

7 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, podczas którego rozpatrywano poselski projekt zmian przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dn. 24.11.2017 r. (druk 119). Zasadniczym przedmiotem proponowanych zmian, nad którymi obradowano z inicjatywy posłów reprezentujących rządową większość koalicyjną było odłożenie o 6 m-cy terminu wejścia w życie pełnego funkcjonowania systemu bazy danych o odpadach (BDO).  Intencją posłów działających w porozumieniu z  Ministerstwem Klimatu było zadośćuczynienie gremialnie wyrażanym postulatom strony społecznej, tzn. umożliwienie podmiotom zobowiązanym dokończenia procesu gruntownego przetestowania wdrażanego systemu w okresie dodatkowych 6 m-cy (do końca czerwca 2020 r). W praktyce sprzyjać to powinno płynnemu doskonaleniu sposobu wdrożenia BDO, dopuszczając możliwość funkcjonowania dualnego rozwiązania w okresie przejściowym tj. równoległego systemu papierowego i systemu elektronicznego.

Zaprezentowane podejście po stronie politycznych decydentów ma charakter koncyliacyjny, a jeżeli zostanie przyjęte wkrótce przez obie izby Parlamentu - co otwarcie zadeklarowali członkowie prezydium Komisji, stworzy realnie warunki do skutecznego wdrożenia  wszystkich 3 modułów zintegrowanego systemu (rejestracja, ewidencja, sprawozdawczość). Nie bez znaczenia jest także perspektywa wyeliminowania obaw związanych z zagrożeniem wprowadzenia ustawowych instrumentów penalizujących (sankcje: finansowe, administracyjne)  wobec przedsiębiorców, co dotychczas mogłoby mieć zastosowanie (od 1 stycznia 2020 r) w przypadkach ewentualnego niedopełnienia obowiązków po stronie podmiotów zobowiązanych.

W debacie Komisji, jako przedstawiciel strony społecznej, udział wziął także reprezentant naszego Stowarzyszenia (J. Turski, dyr. gen. SPP).


Zobacz pozostałe wpisy