Aktualności

2020-01-22

CEPI organizatorem debaty branżowych ekspertów w formule ESF

22 stycznia 2020 r. w Brukseli z inicjatywy Komitetu Zmian Klimatu i Energii CEPI zorganizowano debatę pn: Energy Solutions Forum”, która zgromadziła ok. 60 uczestników z 13 krajów w Europie. Wśród obecnych byli także przedstawiciele naszego Stowarzyszenia: M. Sudoł (IPK) – członek w/w Komitetu, J. Turski (dyr. gen. SPP). Przebiegowi niezwykle ciekawej merytorycznie debaty przewodniczyli: J. Ringman (dyr. gen. Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego) i N. Rega (koordynator kwestii klimatu i energii CEPI). Zamiarem organizatora było zainspirowanie do ożywionej dyskusji mającej zidentyfikować możliwości dalszej redukcji oddziaływania przemysłu papierniczego na klimat i środowisko naturalne. W debacie zapewniono udział potencjalnie kluczowych aktorów w obszarze rzeczywistych działań, mogących znacząco mitygować zmiany globalne klimatu. Intencją moderatorów debaty było wyjście na przeciw publicznie ogłoszonej (press release: dn. 19.11.2019 r) deklaracji CEPI CEOs, której dobrowolne postanowienia zobowiązują operatorów instalacji w Europie do „decarbonizacji” europejskiego sektora P&P do 2050 roku.  Aktywnymi uczestnikami przeprowadzonej dyskusji byli: operatorzy instalacji sektora papierniczego, eksperci branżowi ds. energetyki, reprezentanci sektora badań i nauki, indywidualne autorytety myślące poza schematem „out-of-the box”.

W przebiegu debaty omówiono w sposób pogłębiony tak istotne zagadnienia ,jak m/in.: - rozwój alternatywnych źródeł energii dla potrzeb p. papierniczego; - możliwości redukcji zapotrzebowania na energię i ciepło w świetle poprawy efektywności; - kogeneracja i opcje elastycznego zarządzania energią: - redukcja emisji poprzez zmniejszenie zużycia wody, zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych, zmniejszenie procesowej energii / ciepła.

W konkluzji debaty, podkreślono znaczenie jakie ma czynnik otwartości przedsiębiorców naszej branży na transfer wyników badań naukowych - zorientowanych na potrzeby przemysłu, a także na potrzebę wykreowania zachęt dla szybkiej komercjalizacji najbardziej obiecujących rozwiązań do praktyki produkcyjnej. Na zakończenie, wszyscy uczestnicy wydarzenia wyrazili jednoznaczne przekonanie o potrzebie dalszego kontynuowania zainicjowanego procesu pod egidą CEPI, który powinien zostać poszerzony o dialog z instytucjami partnerskimi (przede wszystkim sektor B+R), zarówno na szczeblu UE jak i na arenie samych krajów członkowskich.


Zobacz pozostałe wpisy