Aktualności

2020-06-26

IX Kongres Papierników Polskich

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Członków SPP  IX Kongres Papierników Polskich odbywa się w formie korespondencyjnej. Właśnie rozesłane zostały pocztą tradycyjną materiały kongresowe, w tym uchwały do przegłosowania. Przypominamy, że głosowanie odbywa się przez zakreślenie znakiem "X" tylko jednej wybranej kratki dla każdej uchwały i tylko w tym przypadku głos zostanie uznany za ważny.

Uchwały należy odsyłać pocztą do biura SPP w Łodzi w terminie do 10 lipca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Dopuszcza się osobiste przekazanie do biura SPP w Łodzi uchwał w zaklejonej kopercie po wcześniejszym ustaleniu. Przekazanie musi być potwierdzone na kopercie przez pracownika biura (pieczątka, data, podpis).

Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w głosowaniu.


Zobacz pozostałe wpisy