Członkostwo wspierające

Inną formą przynależności jest członkostwo wspierające. Na tej zasadzie do SPP mogą należeć podmioty gospodarcze. W roku bieżącym Rada SPP ustaliła wysokość nominalnej składki na poziomie - 4 000 zł. Zakłady małe, bądź znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, mogą zadeklarować kwoty niższe od nominalnej, w zależności od ich możliwości finansowych. W takim przypadku zakład sam ustala i deklaruje kwotę składki. Wysokość nominalna nie ogranicza jednak wpłaty wyższej kwoty wspierającej działalność statutową SPP.

Przedstawiciele zakładów będących członkami wspierającymi mają, podobnie jak członkowie indywidualni, pierwszeństwo uczestnictwa w imprezach organizowanych przez SPP oraz 30% zniżkę w opłacie za udział. Zniżki wynikające z członkostwa wspierającego bądź indywidualnego nie podlegają sumowaniu. SPP oferuje swoim członkom, zwłaszcza wspierającym, doradztwo techniczne, ekonomiczne, handlowe i organizacyjne za pośrednictwem Zespołu Rzeczoznawców, w skład którego wchodzą rzeczoznawcy różnych specjalności (produkcja mas włóknistych i produktów ubocznych, produkcja wyrobów papierniczych, produkcja przetworów papierniczych, eksploatacja maszyn i urządzeń celulozowo-papierniczych, technologia i gospodarka cieplno-energetyczna, automatyzacja i automatyka procesów technologicznych, ekonomika i organizacja pracy, informatyka i informacja, ochrona środowiska i badanie jakości). Zakres zlecenia i odpłatność za usługę rzeczoznawcy ustala się każdorazowo w formie umowy ze zleceniodawcą. Każdy członek indywidualny, spełniający przyjęte kryteria, może ubiegać się o przyjęcie do Zespołu Rzeczoznawców, składając stosowny wniosek.