Pl. Komuny Paryskiej 5a
90-007 ŁÓDŹ
tel./fax: +48 42 633 54 23
mobile: 0 601 97 62 93
e-mail: przegl.pap@t-system.com.pl
strona: www.przegl-pap.com.pl

„Przegląd Papierniczy”, polskie fachowe czasopismo papiernicze, adresowany jest nie tylko do papierników, wytwórców i przetwórców, ale również leśników i pracowników przemysłu drzewnego, wydawców i drukarzy, hurtowników papieru, historyków, archiwistów, biblotekarzy, ekologów, jak również studentów kształcących się w zakresie: papiernictwa, przetwórstwa papierniczego, poligrafii, towaroznawstwa, przetwórstwa drewna, itp.

Miesięcznik „Przegląd Papierniczy”, organ Stowarzyszenia Papierników Polskich, ukazuje się nieprzerwanie od 1946 r. jako czasopismo o zasięgu międzynarodowym, obejmujące tematykę celulozowo-papierniczą, poligraficzną i przetwórczą, reprezentowaną obecnie w działach:

W „Przeglądzie Papierniczym” znajdują się dane o najnowszych światowych osiągnięciach branży celulozowo-papierniczej i jej pokrewnych, publikacje nowoczesnych technik drukarskich i reprograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych papierowym podłożom w tych procesach.

Artykuły w dziale „Prace naukowo-badawcze” są recenzowane przez specjalistów odpowiednich dziedzin.
Miesięcznik jest referowany m.in. przez „Paper Chem” (wyd. Institute of Paper Science and Technology w Atlancie), „Chemical Abstracts” i „CA Selests: Paper Chemistry” (wyd. American Chemistry Society).

Pismo pozyskuje dla swoich łamów wybitnych specjalistów, przedstawicieli świata nauki, techniki i biznesu, którzy udostępniają Czytelnikom „Przeglądu…” wiedzę i doświadczenie w zakresie aktualnych osiągnięć i kierunków rozwoju szeroko rozumianej branży papierniczej, łącznie z aktualiami i trendami rynkowymi. Dla wszystkich zainteresowanych produkcją i użytkowaniem wytworów, przetworów papierniczych, a także działających w obszarze wymiany handlowej tymi produktami „Przegląd Papierniczy” może być wielce pożyteczny i potrzebny.

Zapraszamy autorów do nadsyłania artykułów o aktualnych problemach, a dostawców z przemysłu papierniczego do promowania na naszych łamach swych produktów i usług.

Ogłoszenia

Redakcja „Przeglad Papierniczy”
Pl. Komuny Paryskiej 5A
skr. poczt. 211, 90-007 Łódź
tel./fax: (42) 633-54-23
strona: www.przegl-pap.com.pl

Dział Reklamy i Marketingu SIGMA-NOT
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa
tel./fax (22) 827-43-65 i tel. (22) 619-22-41 wew. 215

Prenumerata

Dokładnych informacji o prenumeracie udziela:

Zakład Kolportażu Wydawnictwa
SIGMA NOT Sp. z o.o.
ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa
tel: 22 840 30 86
e-mail: kolportaz@sigma-not.pl

Aktualny formularz prenumeraty jest dostępny na stronie: www.przegl-pap.com.pl

Wydawca

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.,
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa
tel.: (0-22) 619-22-41 w. 119
fax: (0-22) 619-21-87

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy