Sekcja Techniki Stowarzyszenia Papierników Polskich zrzesza członków indywidualnych.

Członkiem Sekcji jest każda osoba fizyczna, będąca członkiem SPP, a w szczególności:

 • inżynierowie i technicy pracujący w przemyśle papierniczym lub na rzecz tego przemysłu,
 • inne osoby z wykształceniem wyższym lub średnim, o ile pracują w przemyśle papierniczym lub na rzecz tego przemysłu,
 • osoby, których osiągnięcia zawodowe uzasadniają przyjęcie na członka Stowarzyszenia,
 • studenci kierunków związanych z przemysłem papierniczym,
 • emeryci, byli pracownicy jednostek związanych z branżą papierniczą.

Radę Sekcji stanowią przewodniczący poszczególnych komisji, rad zespołów i Klubu Papiernika.

 

Cele działalności osiągane są poprzez:

 • inicjowanie przedsięwzięć zapewniających rozwój papiernictwa,
 • organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji, kursów, wystaw, pokazów, sympozjów, seminariów, odczytów itp.,
 • współpracę z organizacjami papierniczymi i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą,
 • doradztwo techniczne, ekonomiczne, handlowe, organizacyjne, ekonomiczno-prawne,
 • wydawanie czasopism, biuletynów informacyjnych, materiałów dydaktyczno-szkoleniowych itp.

 

Działalność Sekcji Techniki realizowana jest w następujących jednostkach organizacyjnych:

 • Klubach i kołach, zrzeszających członków indywidualnych, zależnie od ich miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub zainteresowań,
 • Komisji Historycznej,
 • Komisji Wydawniczej,
 • Zespole Rzeczoznawców,
 • Radzie Programowej Przeglądu Papierniczego,
 • innych komisjach problemowych.

Bieżący nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Rada Sekcji Techniki, której przewodniczy wiceprezes SPP ds. techniki. Radę tworzą wszyscy przewodniczący poszczególnych jednostek organizacyjnych Sekcji.

Działalność Sekcji finansowana jest ze składek członków indywidualnych i wspierających oraz z działalności gospodarczej.

Pliki do pobrania

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy