Sekcja Papieru Stowarzyszenia Papierników Polskich zrzesza podmioty gospodarcze (członków wspierających SPP) – producentów mas włóknistych, papieru i tektury.

W pracach Sekcji członkowie reprezentowani są przez osoby zarządzające podmiotami gospodarczymi lub przez nie upoważnione.

Celem działalności Sekcji jest: reprezentowanie interesów jej członków wobec organów administracji publicznej i samorządowej, analiza bieżących i przyszłych problemów producentów mas włóknistych, papieru i tektury oraz wymiana informacji związanych z produkcją tych wyrobów.

Do Sekcji Papieru należy 10 członków wspierających SPP. Radę Dyrektorów Sekcji stanowią prezesi lub dyrektorzy przedsiębiorstw – członków Sekcji.

 

Działalność Sekcji Papieru obejmuje:

 • Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji publicznej i samorządu gospodarczego.
 • Współpraca międzynarodowa, w tym udział w pracach komitetów CEPI oraz opracowywanie odpowiednich dokumentów związanych z tą współpracą.
 • Monitorowanie procesów legislacyjnych w UE i w Polsce oraz popularyzacja norm i przepisów UE.
 • Działalność lobbingowa na rzecz branży papierniczej w kraju oraz poprzez CEPI na forum europejskim.
 • Ocena bieżących i przyszłych zagrożeń dla producentów mas włóknistych, papieru i tektury oraz wymiana informacji z tym związanych.
 • Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych o przemyśle papierniczym oraz ich dystrybucja w kraju i za granicą.
 • Aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych w celu zapewnienia surowców dla produkcji celulozy i papieru (drewno i makulatura).
 • Zbieranie materiałów, opinii oraz uzgadnianie wspólnego stanowiska przedsiębiorców dotyczącego spraw surowcowych, energetycznych, ochrony środowiska, warunków pracy, polityki celnej, podatkowej i innych istotnych dla branży.
 • Koordynacja projektów pt.: „ Udział w procesie przeglądu i aktualizacji dokumentu referencyjnego PP BREF” oraz „Monitorowanie prawa ekologicznego”.

Bieżący nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Rada Dyrektorów Sekcji. W okresie między posiedzeniami Rady Dyrektorów, pracami Sekcji kieruje Prezydium.

 

Prezydium Sekcji Papieru:

 • Marek Ściążko (przewodniczący) – Velvet Care
 • Aneta Muskała (prezes SPP)
 • Janusz Kolwiński – Sofidel
 • Janusz Bryliński – Wepa Piechowice

Od 1 stycznia 2003 r. SPP reprezentuje członków Sekcji Papieru w Europejskiej Federacji Przemysłu Papierniczego (CEPI), jako członek stowarzyszony. Dzięki temu polscy producenci papieru mają możliwość wpływania na tworzone prawo oddziałujące na funkcjonowanie przemysłu papierniczego w krajach UE. Przedstawicielem SPP w Zarządzie CEPI jest Aneta Muskała (prezes SPP).

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w opiniowaniu tworzonych w Polsce aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych. W wyniku zmian prawa ochrony środowiska została powołana Techniczna Grupa Robocza ds. opracowania korzystania ze środowiska przez przemysł papierniczy.

Głównymi celami grupy są:

 • identyfikacja obszarów, w których stosowane w krajowych zakładach techniki:
  • są zgodne z BAT,
  • odbiegają wyraźnie od BAT.
 • ocena celowości i techniczno-ekonomicznych możliwości wprowadzania BAT w poszczególnych obszarach,
 • rozpoznanie zasad i wymagań dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w branży celulozowo-papierniczej (dokument BREF i inne zalecenia organizacji europejskich)
 • opracowanie zaleceń i norm emisyjnych dla krajowego przemysłu celulozowo-papierniczego.

Działalności Sekcji finansowana jest ze składek członków Sekcji. Ich wysokość zależy od zaplanowanego zakresu działania Sekcji. Dodatkowo, członkowie Sekcji wnoszą składki będące refundacją składki wniesionej przez SPP do CEPI (Europejskiej Konfederacji Przemysłów Papierniczych), proporcjonalnie do ilości wyprodukowanego przez nich papieru i tektury.

 

Zestawienie adresów członków Sekcji Papieru:

ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.

Prezes – Michał Jarczyński
ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn n. Odrą
TEL.: centrala – (+48 95) 7210600
FAX: (+48 95) 7524196
www.arcticpaper.com

 • Papier offsetowy
 • Papier do pisania
 • Papier kserograficzny
ICT POLAND SP. Z O.O.

Dyrektor Generalny – Michał Wrembel
ul. Włoska 3, 66-470 Kostrzyn n.Odrą
TEL.: centrala (+48 95) 7336800
FAX: (+48 95) 7336801
www.ictpoland.pl

 • Bibułka tissue
 • Papier toaletowy
 • Chusteczki higieniczne
 • Ręczniki
METSÄ TISSUE KRAPKOWICE SP. Z O.O.

Dyrektor – Janusz Bigus
ul. Opolska 103, 47-300 Krapkowice
TEL.: (+48 77) 5419100
FAX: (+48 77) 4661554

 • Chusteczki
 • Papier toaletowy
 • Ręczniki
MM KWIDZYN SP. Z O.O.

ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
TEL.: centrala (+48 55) 2798000
FAX: (+48 55) 2798451
www.mm.group

 • Celuloza bl
 • Papier do drukarek laserowych
 • Papier kserograficzny
 • Papier offsetowy
 • Tektura powlekana – spód biały i kremowy
MONDI ŚWIECIE S.A.

Prezes – Tomasz Katewicz
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie n. Wisłą
TEL.: centrala (+48 52) 3321000,
FAX: (+48 52) 3321910
www.mondigroup.pl

 • Celuloza w płatkach
 • Masa półchemiczna
 • Olej talowy
 • Papier na warstwy pofalowane tektury
 • Papier na warstwy płaskie tektury
 • Papier workowy
SOFIDEL POLAND SP. Z O.O.

Krajowy Dyrektor ds. Operacyjnych – Hanna Konopko-Kotarba
ul. Mleczarska 31, 06-400 Ciechanów
TEL.: (+48 23) 6743100,
FAX: (+48 23) 6739400

 • Serwetki
 • Chusteczki
 • Papier higieniczny
 • Ręczniki
STORA ENSO POLAND S.A.

Prezes – Tomasz Żebrowski
Al. Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka
TEL.: centrala (+48 29) 7640001
FAX: (+48 29) 7640002
www.storaenso.com

 • Celuloza SA nbl
 • Masa półchemiczna
 • Olej talowy
 • Papier na warstwy płaskie tektury
 • Papier na warstwy pofalowane tektury
 • Papier pakowy
 • Papier workowy
 • Worki
 • Torby
 • Tektura falista
 • Pudła
TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER S.A.

Prezes Zarządu – Andrzej Kowalczyk
ul. Katowicka 182, 43-100 Tychy
TEL.: (+48 32) 325 73 00
E-mail: sekretariat@topsa.pl
www.topsa.pl

 • Tektura lita sklejana – arkusze
 • Tektura lita – arkusze
 • Tektura lita – zwoje
 • Tektura tulejowa
 • Testliner
 • Bobiny
 • Fluting
 • Papier makulaturowy/schrenz
VELVET CARE SP. Z O.O.

Prezes Zarządu – Artur Pielak
Osada 3, 32-310 Klucze
TEL.: centrala (+48 32) 7587101
FAX: (+48 32) 7587102
www.velvetcare.pl

 • Bibułka tissue
 • Chusteczki
 • Papier toaletowy
 • Ręczniki
 • Serwetki
 • Wata celulozowa
WEPA PIECHOWICE SP. Z O.O.

Prezes – Janusz Bryliński
ul. Pakoszowska 1B, 58-573 Piechowice
TEL.: (+48 75) 7547800
FAX: (+48 75) 7547855
www.wepa.de

 • Papier toaletowy
 • Ręczniki

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy