Europejski przemysł papierniczy z zadowoleniem przyjmuje większy nacisk na strategiczną niezależność w znowelizowanej polityce handlowej UE

W ubiegłym roku Komisja Europejska uruchomiła proces przeglądu polityki handlowej Unii Europejskiej w celu wsparcia działań na rzecz silniejszej i bardziej zrównoważonej gospodarki UE po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

W ramach przeglądu skupiono się na wzmocnieniu relacji z kluczowymi partnerami handlowymi, możliwościami handlu na rynku globalnym dla małych przedsiębiorstw z UE oraz zwiększeniu wpływu polityki handlowej na zrównoważony rozwój, digitalizację oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Europejski przemysł papierniczy ma nadzieję, że ta nowa polityka handlowa UE poprawi dostęp do rynku poprzez zawarcie ambitnych umów o wolnym handlu (FTA), zwalczanie nieuczciwej konkurencji na jednolitym rynku UE i za granicą oraz traktowanie równych szans jako głównych priorytetów.

Przemysł celulozowo-papierniczy wymaga równych szans w konkurowaniu z krajami trzecimi, ale także ram regulacyjnych, które pozwolą przemysłowi pozostać i rozwijać się w Europie, a priorytetami są dla nas:

  • Umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią powinna zostać w pełni wdrożona, przy pragmatycznym podejściu do rozwiązywania problemów w handlu i ułatwienia funkcjonowania łańcuchów dostaw między UE a Wielką Brytanią.
  • Wraz z obszernym rozdziałem dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju, umowa o wolnym handlu między UE a Mercosur powinna zostać jak najszybciej ratyfikowana.
  • Na poziomie wielostronnym negocjacje dotyczące umowy w sprawie towarów środowiskowych powinny zostać wznowione, a sposoby radzenia sobie z subsydiami przemysłowymi powinny stać się priorytetem.
  • Na poziomie dwustronnym UE powinna zbadać możliwości włączenia ukierunkowanych przepisów dotyczących handlu towarami i usługami związanymi ze środowiskiem, w tym obniżek taryf i usunięcia barier pozataryfowych i współpracować z innymi krajami w celu zharmonizowania norm, oznakowań i ram regulacyjnych, aby ułatwić komercjalizację ekologicznych produktów i usług.
  • Niezbędny jest silny zestaw instrumentów służących do zwalczania nieuczciwych praktyk, egzekwowania obowiązujących umów o wolnym handlu i promowania równych szans.

Apelujemy, aby ten przegląd polityki handlowej miał pozytywny wpływ na odnowioną politykę przemysłową UE. Ambitna polityka przemysłowa UE powinna przyczynić się do konsolidacji i poprawy odporności strategicznych łańcuchów wartości i ekosystemów UE oraz do wzmocnienia UE jako potęgi handlowej.

Zrównoważona polityka klimatyczna, energetyczna i surowcowa, wsparta ambitną strategią handlową, ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności, trwałego wzrostu i zatrudnienia, wspierając innowacje i inwestycje przemysłu.


Pełna treść stanowiska europejskiego przemysłu dostępna jest w materiale prasowym Cepi poniżej.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy