FEFCO Activity Report 2021

22 marca 2022 r. FEFCO opublikowało raport z działalności FEFCO w 2021 roku, wspierającej realizację wyzwań stojących przed branżą. Tytułem wstępu w raporcie zamieszczono krótkie wypowiedzi Fady Gemayel’a, prezydenta FEFCO oraz Eleni Despotou, dyrektor generalnej FEFCO.

Fady Gemayel, podkreślił, że od czasu wyboru nowego Zarządu branża odnotowała bardzo interesujący rozwój. Oczywiście duży wpływ miała pandemia Covid-19. Niemniej jednak, branża okazała się być wśród podstawowych gałęzi przemysłu uznanych przez rządy jako niezbędne. Udało nam się sprostać wyzwaniom z dodatkowym popytem, stymulowanym przez handel elektroniczny, jak również ożywienie gospodarcze, a także przez zakaz stosowania tworzyw sztucznych, który obowiązuje już w wielu krajach.

Prezydent FEFCO zwrócił uwagę, że zawsze określano nas mianem ludzi zajmujących się recyklingiem; dziś FEFCO przekazuje swoje przesłanie, że prawdą jest, że sam produkt nadaje się do recyklingu i jest wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, a nasz proces produkcji w pełni wpisuje się w gospodarkę cyrkularną. Branża ponownie wykorzystuje zasoby matki natury, w tym zarówno odzyskane włókna, jak i włókna naturalne. Tektura falista to recykling, ale tektura falista to także ponowne wykorzystanie! FEFCO stawia czoła temu wyzwaniu. Zajmuje się również innymi wyzwaniami, od neutralności węglowej po nadmierne pakowanie. Podkreśla znaczenie stosowania właściwego opakowania oraz tego, jak produkty z tektury pomagają w redukcji odpadów, zarówno w gospodarce światowej, jak i w łańcuchu wartości.

Fady Gemayel podziękował wszystkim wiceprezesom i członkom Zarządu FEFCO, dyrektor generalnej, zespołowi FEFCO, dyrektorom krajowych stowarzyszeń i członkom FEFCO. Zaznaczył, że razem wyruszamy we wspaniałą podróż, która ma przynieść jaśniejszą przyszłość dla naszej branży i społeczeństwa.

Natomiast Eleni Despotou przekazała m.in., że statut Federacji został zmieniony pod kątem zgodności z prawem, czego domagały się władze belgijskie. Na wniosek członków i zarządu FEFCO stworzono nową strategię skupiającą się na aspektach politycznych i regulacyjnych, której towarzyszy szczegółowy plan działań obejmujący pozyskiwanie informacji naukowych wspierających realizację celów branży. Poinformowała ponadto, że FEFCO współpracowało również z innymi stowarzyszeniami w ramach łańcucha wartości, aby zmaksymalizować swoją siłę przekazu. W ten sposób w październiku ubiegłego roku powstała koalicja Fibre Packaging Europe. Jej celem jest zharmonizowanie i zoptymalizowanie działań na rzecz opakowań z papieru i tektury w całym łańcuchu wartości.

Ponadto, FEFCO przewiduje, że przygotowywana Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych może stanowić bezprecedensowe zagrożenie dla przemysłu tektury falistej. W związku z tym tworzy oparte na faktach dowody w obronie produktów opakowaniowych jednorazowego użytku w porównaniu z opakowaniami wielokrotnego użytku oraz opracowujemy szeroko zakrojoną kampanię, aby dotrzeć do wszystkich zainteresowanych stron.

Również w kwestii neutralności klimatycznej do roku 2050 (w której Komisja Europejska widzi swoją przyszłą strategię rozwoju) sekretariat FEFCO pozostaje aktywny poprzez pomaganie branży tektury falistej, aby umożliwić realizację założeń neutralności klimatycznej w działalności produkcyjnej całej branży. W tym celu w ubiegłym roku rozpoczęto realizację ambitnego projektu, który ma na celu zbadanie potencjalnych dróg prowadzących do neutralności klimatycznej przy uwzględnieniu wszystkich związanych z tym emisji, w tym emisji z przemysłu papierniczego.

Dyrektor generalna podkreśliła również, że aby promować branżę tektury falistej, FEFCO wykorzystuje różne specjalne wydarzenia, seminaria techniczne, internetowe i kampanie komunikacyjne, aby przedstawić korzyści płynące ze stosowania tektury falistej, dążąc do promowania jej jako doskonały materiał opakowaniowy. Eleni Despotou podziękowała wszystkim stowarzyszeniom członkowskim FEFCO i firmom za ich ciągłe wsparcie dla działań FEFCO, a Prezesowi i Zarządowi FEFCO za ich wsparcie i przewodnictwo.

Raport, w którym zamieszczono również informacje na temat realizacji priorytetów w 2021 r., działalności poszczególnych komitetów FEFCO, współpracy i przyszłości branży dostępny jest do pobrania tutaj: https://www.fefco.org/fefco-activity-report-2021-0

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy