Głos SPP w debacie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie odpadów opakowaniowych

28 października br. w siedzibie Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ). Celem debaty było przeprowadzenie analizy zmian przepisów ustawy o odpadach i odpadach opakowaniowych, które zostały uchwalone 14.10.br. podczas głosowania plenarnego, a dalej niezwłocznie przekazane do rozpatrzenia przez Senat RP. Wcześniej, tj. od maja br. przedmiotowe propozycje modyfikacji ww. ustawy podlegały konsultacji publicznej i międzyresortowym uzgodnieniom. Podkreślić należy, że ustawa uchwalona przez Sejm zawiera dużo znaczących zmian w dotychczasowych regulacjach, leżących w obszarze zainteresowania branży papierniczej, które obejmują takie kwestie jak m.in.: definicja „rozszerzonej odpowiedzialności producenta” – ROP; uznawanie materiału lub przedmiotu za produkt uboczny (art. 1 pkt 4 i 5); utrata statusu odpadów (art. 1 pkt 7); aspekty związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów (nowy rozdział); treść wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów (art. 1 pkt 22); zmiany w zawartości rejestrów.

Prezydium Komisji, w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska i Klimatu (MKiŚ) zaprosiło do udziału w dyskusji reprezentantów kluczowych organizacji branżowych o zasięgu ogólnokrajowym, wśród nich nasze Stowarzyszenie. Zasadniczą intencją debaty było przedstawienie niezależnej oceny rozwiązań, które zostały przyjęte w modyfikowanych przepisach ustawy z perspektywy przedsiębiorców posiadających wiedzę i ugruntowane doświadczenie w realizacji działalności w sektorze gospodarki odpadami w Polsce. Adresatem licznych uwag i postulatów podniesionych podczas wypowiedzi po stronie biznesu był J. Ozdoba – sekr. stanu MKiŚ, wiceminister odpowiedzialny za usprawnienie polityki gospodarowania odpadami i wdrożenie do krajowego porządku prawa zapisów dyrektywy odpadowej, w tym z obowiązku obejmującym realizację zasad w ramach  rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR: Extended Producer Responsibility). Podczas dyskusji  przedstawiciele kilku branż zaprezentowali niezależne oceny w zakresie kierunku oraz jakości rozwiązań procedowanej ustawy.

Wśród zgłoszonych opinii przez delegatów organizacji branżowych odnotowano wypowiedź J. Turskiego (dyr. gen. SPP). W imieniu naszej branży przypomniał o konkretnych uwagach i postulatach, które przekazaliśmy do rozpatrzenia przez MKiŚ, w oficjalnym wystąpieniu z dnia 30.09.br. Przedstawiciel SPP zwrócił uwagę na prowadzone od wielu lat wysiłki przedsiębiorców branży papierniczej w zakresie dobrowolnego realizowania obowiązków zbiórki i recyklingu makulatury przez organizacje odpowiedzialności producentów. J. Turski wskazał na istniejące zaniedbania po stronie administracji państwowej w egzekwowaniu dotychczasowych regulacji, co jest przyczyną rażąco niskich wskaźników odzysku i recyklingu papieru i tektury w Polsce, co jest szczególnie widoczne na tle osiągnięć innych krajów w Europie (w oparciu o dane CEPI).

Zdaniem naszej branży, obecna sytuacja wymaga nie tylko modyfikacji procedowanej ustawy lecz także: edukacji całego społeczeństwa; zaadresowania instrumentów waloryzujących ekoprojektowanie opakowań na wczesnym etapie poprzez premiowanie ekomodulacji korzystnej dla przedsiębiorców; wdrożenia spójnego systemu ekonomicznych bodźców zarówno dla wprowadzających produkty w opakowaniach, jak i dla podmiotów uczestniczących w systemie selektywnej zbiórki oraz samych gospodarstw domowych.

Wszyscy zainteresowani dyskusją i jej konkluzjami przebieg całości mogli obserwować w trybie transmisji „na żywo” (live streaming).  

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy