Komunikat prasowy CEPI: Nowy Plan dla Klimatu 2030

Komunikat prasowy Cepi


Nowy Plan dla Klimatu 2030 postrzega sektor leśny jako “złote jajo”, które zdecyduje o realizacji unijnego celu dekarbonizacji, zdolny zrekompensować lukę w potencjale redukcji u niektórych sektorów przemysłu (New 2030 climate plan presents forests as golden egg to compensate for industrial sectors not delivering on their decarbonisation agenda).

16 września 2020 r. Przewodnicząca Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen zaprezentowała swój pierwszy raport o stanie Unii Europejskiej, proponując zrewidowanie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych z 40% do poziomu 55% w roku 2030. Zaproponowanie ambitnego celu stanowi centralną oś strategicznej agendy jaką zamierza wdrażać nowo powołana KE, znanego jako „The EU’s 2030 Climate Target Plan”. w powiązaniu z reformą wspólnotowego systemu handlu emisjami wraz z dostosowaniem zasad udzielania pomocy publicznej w rozpatrywanej dziedzinie.

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI) deklaruje wsparcie dla realizacji wskazanego celu tj. 55%  (w odniesieniu do poziomu referencyjnego zarejesrtowanego w 1990 r.). Jednocześnie poinformowano, że wkrótce podane zostaną do wiadomości publicznej wyniki zawierające eksperckie prognozy, z zakresu oceny oddziaływania nowego kierunku polityki dla klimatu na sytuację branży papierniczej w UE – biorąc pod uwagę zarówno czynniki efektywności ekonomicznej jak i poprawy jakości życia na kontynencie europejskim.

W treści komunikatu zacytowano znamienną wypowiedź Jori Ringman’a – dyr. gen. CEPI, „Nowy cel jest doniosłym krokiem milowym w dążeniu UE do realizacji strategicznego planu, który uczyni kontynent europejski światowym pionierem w osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Niewątpliwe jest, że deklarowana przez KE strategia rozwoju oznacza ogromne wyzwanie dla każdego z sektorów w architekturze przemysłu unijnego. Jednakże, należy pamiętać, że w przypadku pomyślnej realizacji docelowego scenariusza, jego  pozytywne efekty będzie można zaobserwować w poprawie codziennej diety Europejczyków, w pro-ekologicznych rozwiązaniach pojazdów, w jakości życia gospodarstw domowych. Już dotychczas, dokonania branży papierniczej aktywnie przyczyniają się do wzmocnienia trendu trwałego rozwoju zielonych technologii w Europie, z korzyścią dla obywateli UE”.

Branża papiernicza w UE deklaruje pełne zaangażowanie w realizowanie celu neutralności klimatycznej w zarysowanym horyzoncie czasu (2050), co jednoznacznie potwierdza wspólnie przyjęte dobrowolne zobowiązanie (listopad 2019) ze strony europejskich menedżerów i operatorów instalacji. Treść tej jakże ważnej inicjatywy została przyjęta w listopadzie 2019 r. oraz podana publicznie pod hasłem: „CEO  Initiative – Our contribution to EU 2050 Climate Neutrality”. Zadeklarowane zaangażowanie przedsiębiorców branży papierniczej świadczy o świadomym przyjęciu przez nich odpowiedzialności za wdrożenie unijnej pakietu  długofalowej strategii, pn. The European Green Deal (Europejski Zielony Ład).

Orginalna wersja powyższej notatki dostępna w pliku poniżej.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy