PPWR –  środowiskowa ruletka

30 listopada 2022 r. Unia Europejska opublikowała propozycję rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) mającego zastąpić dotychczasowa „dyrektywę opakowaniową”.

Komisja Europejska stwierdziła, że duże i stale rosnące ilości wytwarzanych opakowań, jak również niewielki stopień ich ponownego użycia i niedostateczny recykling, stanowią istotne bariery dla osiągnięcia niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Z tych powodów postanowiono  ustanowić przepisy dotyczące całego cyklu życia opakowań, które przyczynią się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego dzięki ujednoliceniu środków krajowych, a jednocześnie będą zapobiegały negatywnemu wpływowi opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi oraz ograniczały ten wpływ. Przez określenie środków zgodnych z hierarchią postępowania z odpadami rozporządzenie powinno przyczynić się do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Jak podaje Legislator inicjatywa ta przewiduje aktualizację ram legislacyjnych UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, zapewniając państwom członkowskim i przedsiębiorstwom odpowiednie wsparcie w osiąganiu celów związanych z ograniczeniem ilości odpadów. Wsparcie to przybiera formę zharmonizowanych ram regulacyjnych, które mają na celu wspieranie inwestycji, ograniczenie ilości odpadów i propagowanie wysokiej jakości recyklingu, i które będą miały jednakowe zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE.

Projekt ten  ma kluczowe znaczenia dla  recyklerów i branży opakowaniowej w tym opakowań z papieru i tektury. Potencjalnie może oznaczać armagedon  dla przemysłu tekturniczego, gdyż ku zaskoczeniu wszystkich, idąc w poprzek do założeń Zielonego Ładu, założeń gospodarki cyrkularnej promują jedno rozwiązanie dla wszystkich materiałów opakowaniowych nie uwzględniając długoterminowego wpływu na środowisko naturalne. Wprowadza szereg wymagań dla opakowań wprowadzanych na rynek unijny jak np. kwestie wielokrotnego użytkowania. Koncentrując się na tym jednym aspekcie gospodarki cyrkularnej prawie całkowicie zapomina o komplementarności procesu recyklingu i pomija dobrze funkcjonujące od wielu lat rozwiązania. Brak uwzględnień aspektów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych owocuje w dość zaskakujących propozycjach prowadzących nas prosto do stworzenia „plastikowego społeczeństwa”.

Każdy z nas jest obywatelem i w trosce o środowisko w którym żyjemy dziś, a w przyszłości żyć mają kolejne pokolenia gotowi jesteśmy zrobić wiele, by w sposób sensowny przemodelować dzisiejszą praktykę naszego życia gospodarczego. Zmiana jaką ma być realizacja założeń Zielonego Ładu to jednak prawdziwa rewolucja i trudno oprzeć się wrażeniu, że realizuje się ona na naszych oczach w sposób absolutnie pozbawiony kontroli i bezrefleksyjny co do długofalowych skutków proponowanych regulacji – dla przemysłu, mieszkańców Europy (UE) i jej środowiska naturalnego.

Czy Zielony Ład, jak i samo PPWR może być szansą dla naszej branży i opakowań z tektury? Czy może wprost przeciwnie – uderzy w nas i walczymy raczej o to, jak skutki tego uderzenia zminimalizować? Obawiamy się, że aktualny obraz pola bitwy, jaki obserwujemy monitorując postęp prac nad PPWR w KE nie daje podstaw do radości i nadziei na nowe szanse dla branży tektury falistej.

Powyższe to zaledwie fragment artykułu dotyczącego kwestii związanych z projektem PPWR – całość została opublikowana w nr 8/2023 Przeglądu Papierniczego. Autorami artykułu są: Paweł Rogalka, I wiceprezes SPP i przewodniczący Sekcji Tektury Falistej oraz Katarzyna Godlewska, dyrektor biura SPP. Zachęcamy do lektury.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy