SPP gospodarzem wyjazdowego posiedzenia UTIPULP w Gdańsku

W dniach 29 – 30 marca 2023 r. w Gdańsku nasze Stowarzyszenie zrealizowało z sukcesem obowiązki gospodarza dwudniowego posiedzenia UTIPULP (Group of European Market Wood Pulp users), którego siedzibą jest biuro w Paryżu.

W pierwszym dniu wydarzenia odbyło się regulaminowe spotkanie zamknięte Komitetu Wykonawczego (5 członków), któremu przewodniczył Mustapha Zaoug – manag. dir. PPG Pulp Purchasing Group, z obecnością Paul-Antoine Lacour’a – sekr. gen. UTIPULP. Tego samego dnia zorganizowano spotkanie networkingowe, towarzyszące tradycyjnej kolacji z udziałem delegatów pochodzących z krajów zrzeszonych. Wśród przybyłych gości byli także przedstawiciele sponsorów, w osobach: Michał Jarczyński (CEO Arctic Paper Group), Jacek Łoś (Arctic Paper SA, dyr. ds. zakupów i logistyki), Mariusz Rupik (Velvet CARE, dyr. ds. zakupów planowania). Biuro SPP reprezentowali: Janusz Turski (dyr. gen. SPP), dr Katarzyna Godlewska (dyr. biura SPP) i Agnieszka Werner (STF-SPP).

Drugiego dnia odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia UTIPULP z udziałem przedstawicieli 7 struktur narodowych (Austria, Hiszpania, Francja, Niemcy, Polska, W. Brytania, Włochy), które dzielą się wzajemnym wsparciem przy realizacji najważniejszych celów statutowych na arenie europejskiej. Przed rozpoczęciem debaty programowej na forum WZ, J. Turski dokonał prezentacji dotyczącej priorytetowych zadań realizowanych przez SPP. Wyjaśnił także skomplikowane uwarunkowania, w których funkcjonują aktualnie przedsiębiorcy branży papierniczej w Polsce.

Podczas ożywionej dyskusji poprzedzonej wymianą informacji (w formule „tour de table”) wiele uwagi poświecono oddziaływaniu unijnej legislacji na kondycję branży w Europie. Zdefiniowano znaczenie specyficznych czynników, które w ostatnim okresie silnie determinują sytuację ekonomiczną podmiotów będących odbiorcami celulozy: geopolityka katalizatorem wzrostu ryzyka dla biznesu, nasilone restrykcje w logistyce zaopatrzenia, duże koszty transportu lub frachtu morskiego, problemy w zaopatrzeniu w chemikalia procesowe, rosnące koszty energii. 

W podsumowaniu zwrócono uwagę, że antycypowanie wolumenu podaży masy rynkowej dla zaspokojenia potrzeb instalacji w Europie oraz prognozowanie poziomu jej ceny stało się obecnie obciążone dużą niepewnością. Nie wyklucza się jednocześnie, że kumulujące się napięcia gospodarcze (osłabienie wzrostu PKB, ograniczenia wykorzystania zainstalowanych mocy produkcyjnych, inflacja) plus rosnące zagrożenie eskalacją konfliktu zbrojnego w Ukrainie w konsekwencji kreować mogą presję na spadek cen transakcyjnych na europejskim rynku celulozy.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy