Udział przedstawiciela SPP w posiedzeniu Rady Krajowej KIG

18 maja 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej – Krajowej Izby Gospodarczej. Spotkanie otworzył M. Kłoczko – prezes KIG, dyr. gen. KIG. Przebieg debaty moderował J. Wiśniewski – przew. RK KIG. W części formalnej programu debaty rozpatrywano sprawy statutowe i organizacyjne. Delegaci reprezentujący organizacje samorządu gospodarczego z terenu całego kraju przyjęli obszerną informację o realizacji działalności i finansowania zadań Krajowej Izby Gospodarczej w okresie od 15.12.2022 r. do 18.05.2023 r. Po przeprowadzeniu ożywionej dyskusji, udzieleniu wyjaśnień, a także po zapoznaniu się uczestników posiedzenia z opinią opracowaną przez Kom. Rewizyjną, w trybie głosowania podjęto stosowne uchwały rozstrzygające o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności statutowej oraz raportu finansowego. Członkom Zarządu KIG-u udzielono absolutorium za pomyślnie zrealizowane zadania w 2022 r.

Zgodnie z istniejącą tradycją, po zakończeniu części formalnej, władze KIG-u przygotowały spotkanie delegatów Rady Krajowej z gośćmi specjalnymi.

Pierwszym prelegentem był B. Komorowski – były Prezydent RP. Podczas swojego wystąpienia skoncentrował się na wyzwaniach związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w kontekście zagrożeń wynikających dla Polski wobec konfliktu zbrojnego w Ukrainie, który spowodowany został bezprecedensową i wielkoskalową agresją Rosji. W trakcie trwania sesji Q&A reprezentant naszej branży (J. Turski, dyr. gen.) w swojej krótkiej wypowiedzi nawiązał do realizacji tego samego dnia posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, dopytując o praktyczne możliwości spożytkowania zdobytej wiedzy i doświadczeń nabytych przez byłych dostojników państwowych na forum bieżących obrad RBN.

Drugim prelegentem był J. Kwieciński – wiceprezes zarządu banku Pekao SA odpowiedzialny za pion bankowości korporacyjnej/rynków i bankowości inwestycyjnej. Dodatkowo, głos zabrał P. Stolarczyk – dyr. departamentu bankowości międzynarodowej i finansowania, bank Pekao SA. Dominującym elementem wystąpień przedstawicieli banku było identyfikacja potencjalnych obszarów współpracy oraz wymiernych korzyści dla organizacji/podmiotów zrzeszonych w strukturze KIG, czemu sprzyjać powinna umowa o wzajemnej współpracy (podpisana w styczniu 2023 r.).

Jak zauważono, atrakcyjnym kierunkiem w budowie nowej jakości relacji banku z samorządem gospodarczym może okazać się wsparcie w finansowaniu projektów inwestycyjnych, rozwoju wymiany handlowej z zagranicą oraz lokowaniu wysokiej jakości usług na rynkach trzecich. Zaoferowano gotowość banku do uruchomienia cyklu warsztatów specjalistycznych w odpowiedzi na potrzeby członków KIG-u. Do wykorzystania przez organizacje samorządu gospodarczego zaoferowano wsparcie ze strony Centrum Kompetencji Bankowości, gromadzącego zasób ekspertów w strukturze banku Pekao SA.

Korzystając z okazji, dyr. J. Turski wyraził zadowolenie z zacieśniania relacji KIG z bankiem, jednocześnie przytaczając z satysfakcją dotychczasowe współdziałanie Pekao SA z sektorem papierniczym. Przykładem tego było opracowanie specjalistycznego raportu, zawierającego ocenę naszych wyników za okres 1 półrocza 2022 r. (prezentacja: P. Kowalski – dept. analiz ekonomicznych Pekao SA, międzynarodowa konferencja MKP Progress, 20-22.09.2022, Łódź). Przedstawiciel SPP zwrócił uwagę na pilną konieczność wykształcenia zdolności, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i instytucji finansowych, w zakresie implementacji unijnych kryteriów zrównoważonego inwestowania, tzw. taksonomii. Opanowanie tej wiedzy jest niezbędne, ponieważ obejmuje obszar zarządzania ryzykiem finansowym, wobec nowych obowiązków nałożonych na inwestorów w zakresie realizacji ambitnych celów środowiskowych i klimatycznych Unii Europejskiej.

Autor zdjęć: J. Turski

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy