Udział SPP w posiedzeniu Rady Krajowej FSNT NOT

26 września br. w siedzibie Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT). W debacie uczestniczyło ogółem 62 delegatów struktur krajowych, uprawnionych do udziału w głosowaniach uchwał, uzgodnionych w ramach programu merytorycznego. Delegaci reprezentowali 39 stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz terenowe jednostki organizacyjne (TJO). Z upoważnienia władz SPP, w posiedzeniu nasze Stowarzyszenie reprezentował Janusz Turski (dyr. gen. SPP). Gospodarzem wydarzenia była E. Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT wraz z innymi członkami Zarządu NOT oraz M. Płaczkiewicz – dyr. gen. FSNT NOT.

Obradom przewodniczyli: S. Pataj (przew. Prezydium RK FSNT NOT), prof. dr hab. inż. A. Rylski (prezes rady TJO Łódzkie). Zgodnie z planem zrealizowano porządek posiedzenia, jak niżej:

 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Nostalgiczne wspomnienie postaci śp. Jarosława Palenika (SPP), wieloletniego przew. Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT, uczczone minutą ciszy przed rozpoczęciem.
 • Wręczenie tytułów „Eksperta NOT”, zgodnie z postanowieniami uchwały RG NOT z dn. 18.03.21 r. (razem 17 Osób).
 • Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia RK FSNT NOT.
 • Powołanie komisji mandatowej i skrutacyjnej.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia/kworum (obecnych 69.2% delegatów).
 • Przyjęcie protokołu nr 2/XXVI z posiedzenia RK FSNT-NOT, z dn. 24.01.2022 r.
 • Wybór dr inż. A. Głębowskiego (SPP) do składu Prezydium RK FSNT NOT w 2023 r.
 • Przyjęcie Polskiego Towarzystwa Akustycznego w poczet członków zwyczajnych FSNT-NOT (aktualnie 40 organizacji zrzeszonych wg. stanu 2022 r.).
 • Wprowadzenie zmian w statucie FSNT NOT, wg. propozycji zgłoszonych Radzie Krajowej przez K. Wójcika – wiceprezesa FSNT NOT.
 • Informacja o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK, ref. E. Mańkiewicz-Cudny.
 • Prezentacje sprawozdania z działalności FSNT-NOT za 2021 r.
  – merytoryczne – ref. E. Mańkiewicz-Cudny,
  – finansowe – ref. M. Płaczkiewicz.
 • Zatwierdzenie łącznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Zarządu Głównego FSNT-NOT, Centrum Innowacji NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w W-e,
  – przyjęcie sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT w 2021 r. i jej oceny ZG FSNT-NOT za 2021 r.,
  – głosowanie imienne nad absolutorium dla członków Zarządu Głównego FSNT-NOT działających: 01.01.2021 r. do 27.09.2021 r. oraz 27.09.2021 do 31.12.2021 r.,
  – przyjęcie sprawozdania Zarządu Głównego FSNT-NOT za 2021 r.,
 • Wybory uzupełniające do GKR FSNT-NOT w kadencji 2021-2025: Danuta Kieljan (SPWIR) objęła funkcję przewodniczącej.
 • Ocena działalności Zarządu Głównego oraz sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za 2021 r. (ref. D. Kieljan – przew. GKR FSNT-NOT).
 • Sprawy regulaminowe, zgłoszone w dyskusji plenarnej przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy