Wybory do Władz SPP na X kadencję (2024-2028)

Stowarzyszenie Papierników Polskich jest obecnie w trakcie procesu wyborów do władz SPP na X kadencję przypadającą na lata 2024 – 2028.

Na podstawie statutu SPP, w imieniu Komisji Nominacyjnej zwracamy się do wszystkich Członków SPP z uprzejmą prośbą o dokonanie głosowania na przekazanych drogą pocztową kartach do głosowania. Zgodnie z p. 18 instrukcji wyborczej (aktualna wersja instrukcji z 24.10.2023 r. została również załączona do korespondencji): „Wyborca zakreśla znakiem X na kartach do głosowania numery porządkowe kandydatów, na których głosuje”. Liczba mandatów w poszczególnych organach SPP podana jest na kartach do głosowania.

Nieprzekraczalny termin zwrotu kart do głosowania upływa 8 marca 2024 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone podczas X Kongresu Papierników Polskich 6 czerwca 2024 r.

Ze względu na wagę wyborów do władz SPP uprzejmie prosimy o czynny udział w wyborach i terminowe wysłanie wypełnionych kart do głosowania wyłącznie w przesłanych Państwu kopertach zwrotnych.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy