Przedstawiciele SPP uczestnikami konsultacji w sprawie ROP z udziałem MKiŚ

13 lutego 2024 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z udziałem Anity Sowińskiej – wiceminister Klimatu i Środowiska. Wiodącym celem było omówienie problemów związanych z implementacją przepisów unijnych w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) na gruncie krajowym. Do 5.01.2023 r. państwa członkowskie UE zobowiązane były zapewnić zgodność przepisów krajowych z systemem ROP, tzn. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, ustanowionym nowelizacją dyrektywy PE i Rady 2008/98/WE z dn. 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre inne dyrektywy w obszarze gospodarki odpadami. Implementacja ww. rozwiązań do krajowego porządku prawnego nastąpić ma m.in. poprzez nowelizację ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W czasie dyskusji podkreślono wyzwania, przed jakimi stoją producenci opakowań w Polsce, a także zwracano uwagę na zwłokę w transpozycji ROP do krajowego porządku prawnego. Wiele wypowiedzi dotyczyło braku wykształcenia mechanizmów przynoszących korzyści z efektu tzw. ekomodulacji, braku narzędzi stymulujących producentów do  projektowania zasobooszczędnych opakowań, braku funkcjonowania satysfakcjonującej jakości selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, co osłabia wzrost poziomu recyklingu. Z ramienia naszego Stowarzyszenia uczestnikami spotkania byli: K. Godlewska (członkini komitetu ochrony środowiska KIG), J. Turski (dyr. gen. SPP), J. Majewski (MM Kwidzyn). Od skutecznej implementacji ROP, w dużym stopniu, zależeć będzie możliwość skutecznej transpozycji zapisów nowego rozporządzenia PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Szczegółowe zapisy dokumentu podlegają obecnie formułowaniu przez unijne organy najwyższego szczebla, w procedurze tzw. trilogu. Finał uzgodnień w rozpatrywanej sprawie koordynowany jest przez prezydencję Belgii (od 1.10.2024 r.) i obejmuje negocjacje techniczne oraz część dialogu  politycznego, z udziałem Rady – PE – KE. Oczekuje się, ze finał całego procesu powinien nastąpić 4 marca br.

Zdjęcia: Krajowa Izba Gospodarcza

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy