Wood Be Better

30 listopada 2022 r. w Brukseli, w siedzibie Nordic House, obok Parlamentu Europejskiego, z inicjatywy Swedish Forest Industries (SFIF) w porozumieniu z Federation of Swedish Family Forest Owners (LRF Skogsägarna), odbyło się spotkanie networkingowe, którego uczestnikami byli liczni przedstawiciele sektora leśno-drzewnego w Europie. Inicjatywa spotkań została uruchomiona kilka lat temu, ma charakter cyklicznego wydarzenia, pod hasłem Wood Be Better. Jego zasadniczym celem jest zwrócenie uwagi politycznych decydentów, legislatorów, na nowe wyzwania warunkujące funkcjonowanie przemysłu drzewnego, wynikające z rosnącego znaczenia unijnej strategii leśnej w kontekście obligatoryjnego wdrożenia coraz ambitniejszych celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Zgodnie z oczekiwaniem,  zdecydowaną większość przybyłych na wydarzenie stanowili przedsiębiorcy i konsultanci  pochodzący z krajów półwyspu skandynawskiego. Wśród obecnych, którzy skorzystali z zaproszenia był m.in. reprezentant naszego Stowarzyszenia: J. Turski (dyr. gen. SPP).

Zgodnie z dotychczasową konwencją i tym razem na spotkanie zaproszeni zostali Eurodeputowani, którzy aktywnie zajmują się procedowaniem zmian legislacji, bezpośrednio odnoszącej do rozpatrywanego obszaru problemowego. Parlament Europejski reprezentowali:  Jessica Polfjärd (MEP-EPP, członek ENVI), Pär Holmgren (MEP-Greens, członek ENVI). Eurodeputowani wyjaśnili przebieg bieżących prac w zakresie ram dla unijnej strategii leśnej, zwiększenia bioróżnorodności, które mają przyczynić się do realizacji celów pakietu legislacji Fit for 55 (do 2030 r.), a także osiągnięcia celów dekarbonizacji w ramach Green Deal (do 2050 r.). Podkreślona została rola aktywnej relacji z organizacjami społeczno-zawodowymi, dysponującymi wiedzą fachową z zakresu konsultowanych projektów, prowadzących do ustanowienia nowego porządku prawa.

Na temat priorytetów Szwecji jakie mogą być przyjęte po objęciu prezydencji w Radzie UE, w okresie 1 półrocza 2023, informacji udzielił Jerker Stattin (Agricultural Counsellor at Swedish Permanent Representation to the European Union) – reprezentujący Stałe Przedstawicielstwo Szwecji przy UE. W nawiązaniu do antycypowanej prezydencji w roku 2023, wspomniał o własnych doświadczeniach z okresu poprzednich dwóch kadencji, kiedy Szwecja przewodziła UE. Wówczas, podobnie jak obecnie, pełnił rolę architekta politycznego kompasu dla programu prezydencji. W jego opinii, w znacznej mierze Szwecja, w okresie swojej sukcesji, będzie kontynuować podstawy linii programowej jaka realizowana jest aktualnie pod przewodnictwem Czech w Radzie UE. J. Stattin zapewnił, że w radarze obrazującym plan działania Szwecji będzie zapewnienie warunków dla stabilnego i konkurencyjnego rozwoju europejskiego przemysłu, opartego o przetwórstwo drewna, głównie z zasobów pozyskiwanych w Europie. Dodał, że istotne będzie zagwarantowanie transparentności i ciągłości, obejmujących systemy certyfikacji dla źródeł pochodzenia surowca, zasad prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej, z wektorem ewoluowania sektora P& P, jako istotnego komponentu w dążeniu UE do budowy modelu biogospodarki.

Podczas spotkań i rozmów kuluarowych, J. Turski skorzystał z okazji rozmowy z gospodarzami wydarzenia: Anna Holmberg (dyr. SFIF), Mia Crawford (dyr. LRF Skogsägarna). Zadeklarowano zacieśnienie współpracy SPP ze strukturami szwedzkiej strony. Jednym z wielu rozmówców J. Turskiego był J. Elvnert – dyr. zarz. European Forest Technology Platform – Forest-based Sector. M.in. podsumowano wyniki konkursu The Blue Sky Young Researcher and Innovation Awards, realizowanego tego samego dnia przez Cepi, podczas konferencji Paper&Beyond – Greena and Resilient. Dyr. Elvnert był członkiem 3 osobowego Jury ww. konkursie, pogratulował prezentacji wykonanej przez M. Wasielewskiego (Werner Kenkel), która uplasowała się na trzecim miejscu (ex aequo) w finale na szczeblu europejskim.

Była także okazja do wymiany informacji z P. Borkowskim – dyr. wykonawczy EUSTAFOR (European State Forest Association – European Forestry House, z siedzibą w Brukseli. Networking realizowany był w życzliwej atmosferze, z otwartością na kontynuowanie zapoczątkowanych więzi.  

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy